PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Nevyhovujúci stav cestných komunikácií

Stav existujúcich ciest 1. triedy I/65 a I/66 dlhodobo nevyhovoval technickým požiadavkám a potrebám cestujúcich. Rastúca intenzita dopravy sa často podpísala pod vytvárajúce sa kolóny a množstvo závažných dopravných nehôd.

Očakávané prínosy

Bezpečnosť a životné prostredie

Rýchlostná cesta R1 PR1BINA s 2x2 jazdnými pruhmi zabezpečila plynulosť premávky a zároveň poskytla vyššiu bezpečnosť jej užívateľom. Nová komunikácia je zväčša vedená mimo zastavané územia.

Sociálny a ekonomický prínos projektu

Výstavba novej rýchlostnej komunikácie mala význam nielen z hľadiska rozvoja cestnej siete a nadregionálnych dopravných vzťahov, ale taktiež z hľadiska ekonomického rozvoja, zníženia regionálnych rozdielov, zvýšenia atraktivity územia pre investorov a vytvárania nových pracovných miest.

História projektu

Samotná príprava projektu sa začala v roku 1993 a následne prechádzala schvaľovacími procesmi. Uznesením vlády SR č.415 zo dňa 9.6.1998 bol cestný ťah „Trnava - Nitra - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica doplnený do diaľničnej siete na území Slovenskej republiky ako ťah D65. O pár rokov neskôr, presnejšie 21.02.2001, schválila Vláda SR svojím uznesením č.162 „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest", pričom cesta I/65 v danom úseku tu už figurovala ako rýchlostná cesta R1, patriaca do siete rýchlostných ciest na Slovensku.

Uznesením č. 704 z 15. augusta 2007 Vláda SR stanovila urýchlenú výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry, kam patrí i projekt R1. O financovaní projektu R1 formou verejno - súkromného partnerstva rozhodla Vláda SR svojím uznesením č.753 z 5. septembra 2007. Na základe tohto rozhodnutia Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR, ako verejný obstarávateľ, vyhlásilo ešte v decembri 2007 verejné obstarávanie koncesie na projektovanie, výstavbu a financovanie prác týkajúcich sa rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat. Proces verejného obstarávania trval rok a jeho výsledkom bolo vyhlásenie konzorcia vedeného spoločnosťou VINCI Highways za vybraného uchádzača (preferred bidder). Koncesná zmluva bola uzatvorená 23. marca 2009 medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a víťazným konzorciom GRANVIA, a.s., ktorého akcionármi sú VINCI Highways a Meridiam Infrastructure. Ekonomická kríza však spôsobila, že finančné uzatvorenie projektu sa oneskorilo. PPP projekt sa nakoniec podarilo úspešne finančne uzatvoriť 27. augusta 2009.

<strong ">Prečo názov PR1BINA?

Je prirodzené, že sa pri výbere názvu rýchlostnej cesty prihliadalo na históriu tohto územia. Názov PR1BINA spája bohatú minulosť a modernú budúcnosť. Nitrianske knieža Pribina bol prvým významným panovníkom na tomto území a my veríme, že prvý PPP projekt sa stane rovnako dôležitým a spoľahlivým článkom vášho každodenného života.