PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Projekt PR1BINA (projekt PPP - rýchlostná cesta R1) je historicky prvým projektom verejno-súkromného partnerstva (Public Private Partnership) tohto rozsahu na Slovensku. 
 
Projekt spočíva v zabezpečení financovania, naprojektovania, výstavby, prevádzkovania a údržby rýchlostnej cesty s dvakrát dvomi jazdnými pruhmi v celkovej dĺžke 51,6 km počas 30 rokov. Novovybudovaná rýchlostná cesta spája mesto Nitra a obec Tekovské Nemce. Súčasťou projektu je aj obchvat mesta Banská Bystrica.
 
Prvé tri úseky (Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce) nadväzujú na úseky R1 Nitra - Trnava a Hronský Beňadik - Banská Bystrica, čím vznikol 167 km dlhý ťah R1 Trnava - Banská Bystrica.

Projekt realizuje konzorcium GRANVIA, a.s., výherca výberového konania, na základe Koncesnej zmluvy, ktorú uzatvorilo so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a Výstavby SR 23. marca 2009.

Stavbu zhotovila spoločnosť Granvia Construction, s.r.o.

Prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA zabezpečuje spoločnosť Granvia Operation, a.s. (viď. Štruktúra partnerov projektu).

Projekt R1 PR1BINA je tzv. projektom „na zelenej lúke" (z anglického výrazu „green field project"). Týmto názvom sú všeobecne označované projekty, ktoré sú realizované bez obmedzení vyplývajúcich z predchádzajúcej činnosti. V prípade diaľničných projektov ide o výstavbu celkom novej cestnej infraštruktúry. Opakom „green field" projektu je „brown field" projekt. Príkladom „brown field projektu" je rekonštrukcia už existujúcej cestnej infraštruktúry.

Existuje mnoho modelov PPP projektov. Projekt R1 PR1BINA je príkladom tzv. DBFOM PPP projektu. Pri tomto modeli koncesionár zodpovedá za naprojektovanie (Design), výstavbu (Construction), financovanie (Finance), prevádzku (Operate) a údržbu (Maintenance).

 

4 úseky projektu R1 PR1BINA :

1. úsek Nitra, západ - Selenec v dĺžke 12,6 km
2. úsek Selenec - Beladice v dĺžke 19 km
3. úsek Beladice - Tekovské Nemce v dĺžke 14,3 km
4. úsek Banská Bystrica - severný obchvat v dĺžke 5,7 km

Dátum otvorenie úsekov :

1. úsek Nitra, západ - Selenec............................28. október 2011
2. úsek Selenec - Beladice ............................ ....28. október2011
3. úsek Beladice - Tekovské Nemce...................28. október 2011
4. úsek Banská Bystrica - severný obchvat.......27. júl 2012

 

Hlavná trasa
Dĺžka: 51, 6 km
Kategória: R 22,5
Plocha vozoviek na R1: 1 100 000 m2
Počet stavebných objektov: 850
Mostné objekty – výstavba a vyvolané úpravy
Celkový počet: 84
Celková dĺžka mostov: 6 843 m
Mimoúrovňové križovatky
Počet: 6
Protihlukové steny
Počet objektov: 41
Celková dĺžka: 32 611 m
Oporné a zárubné múry
Počet objektov: 27
Celková dĺžka: 4 362 m
Prekládky a vyvolané úpravy ostatných komunikácií
Počet objektov: 59
Prekládky a vyvolané úpravy inžinierskych sietí
Vodohospodárske objekty: 187
Objekty elektro: 255
Prekládky plynovodu: 35
Názov stavby
Rýchlostná cesta R1, Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, projekt PPP
Druh stavby
Novostavba
Verejný obstarávateľ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Koncesionár
Granvia, a.s., Europeum Business Center - blok A, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
Zhotoviteľ
Granvia Construction, s.r.o., Pri Trati 25/a, 821 06 Bratislava
Generálny projektant
Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
Valbek, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, ČR