PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Rýchlostná cesta R1, úsek Nitra – Tekovské Nemce prechádza oblasťou, ktorá bola husto osídľovaná už od praveku. Praveké a stredoveké obyvateľstvo prilákalo do tejto oblasti najmä vyhovujúce prírodné prostredie, geomorfológia terénu, úrodné pôdy a dostatok vody v okolí.

Záchranný archeologický výskum na R1 PRBINA

Stavba rýchlostnej cesty R1 vyvolala záchranný archeologický výskum, ktorý sa realizoval v rokoch 2009-2010 na niekoľkých miestach súčasne. Archeologické výskumy na trase cesty R1 realizoval Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s Ponitrianskym múzeom.
Archeologické lokality boli zistené po celej trase rýchlostnej cesty:

 • Nitra
 • Hosťová
 • Beladice
 • Tesárske Mlyňany
 • Čierne Kľačany

Po celej trase sa podarilo odkryť časti sídlisk a pohrebísk s osídlením a pochovávaním v rôznych dobách slovenského praveku a stredoveku – mladšej a neskorej dobe kamennej (5500 pr. Kr. – 2200 pr. Kr.), dobe bronzovej (2200-700 pr. Kr.), dobe laténskej (400 pr. Kr. – 0), dobe rímskej (0 – 400 po Kr.), obdobia sťahovania národov (5 stor.) a včasného stredoveku (8.-11. Stor.)


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Nálezy

 • preskúmané situácie na lokalitách pozostávajú z nehnuteľných a hnuteľných nálezov. Nehnuteľné nálezy možno rozdeliť do viacerých skupín, reprezentujúcich rôzne typy sídliskových jám nachádzajúcich sa v zaniknutých osadách. Výskumom na lokalitách boli rozpoznané
 • zásobné jamy na potraviny
 • kolové jamy (pozostatky nadzemných stavieb)
 • ťažobné jamy na stavebný materiál – hlinu
 • polozemnicové jamy
 • základové žľaby ako pozostatky nadzemných stavieb obytného a hospodárskeho charakteru, zvyšky chlebových pecí a hrnčiarske pece na výrobu keramiky.

Hrobové celky

K nehnuteľným nálezom patria aj hrobové celky. Z neskorej doby kamennej (4200-2200 pr. Kr.) a staršej doby bronzovej (2200 – 1600 pr. Kr.) boli objavené a skúmané nálezy kostier v sídliskových jamách (Nitra- Selenec). Z obdobia sťahovania národov (Tesárske Mlyňany) a včasného stredoveku (8.-11. Stor.) boli preskúmané pohrebiská v katastroch Nitra – Mikov Dvor, Nitra, Chrenová (Selenec), Tesárske Mlyňany a Čierne Kľačany.

Hnuteľné nálezy

Hnuteľné nálezy pozostávajú z predmetov nájdených v sídliskových jamách, peciach, žľaboch a nálezy (hrobový inventor) uložené pri kostrách v sídliskových jamách alebo na pohrebiskách.
K najčastejším nálezom na preskúmaných sídliskách patrili úžitková keramika, zvieracie kosti, mazanica a kamenné nástroje. Ďalšie nálezy pozostávali z predmetov dennej potreby ako sú kamenné, bronzové a železné predmety dennej potreby  sekerky, nožíky, hlinené predmety- tkáčske závažia, prasleny, žarnovy, hladidlá, kostené predmety – ihly, šidlá, hrebene a iné.

Hrobová výbava a kultové predmety

Významným prameňom pre štúdium sú nájdené predmety na pohrebiskách v Tesárskych Mlyňanoch a Čiernych Kľačanoch označované ako hrobová výbava.  Delíme ich na kategórie šperky, súčasti odevu, predmety dennej potreby, kultové predmety.

Z kategórie šperku boli v hroboch zastúpené predovšetkým strieborné a bronzové esovité záušnice. Ďalej to boli plechové a liate prstene, vlasové krúžky, ženské hroby obsahovali nákrčníky (tyčinkové), náramky (drôtené a tyčinkové) a náhrdelníky so sklených kostených a jantárových korálikov. Z kategórie súčasti ide predovšetkým o bronzové gombíky, nášivky, pracky. Medzi predmety dennej potreby patria predovšetkým železné nože.

K predmetom kultového charakteru radíme hlinené nádoby. V hroboch z neskorej doby kamennej (Nitra – Selenec) sa našli pri kostrách okrem nádob aj kamenné predmety, najčastejšie úštepy a nožíky ako aj zvyšky zvieracích kostí (zvieracie prídavky). Predmety uložené v hroboch nám veľa napovedajú o živote obyvateľstva, ktoré  sa tu pochovávalo. Na základe analýzy kostrového materiálu a inventáru bude  možné riešiť otázky demografie a organizácie spoločnosti v praveku a stredoveku.

Mikov Dvor

Zaujímavé poznatky pochádzajú z výskumu v Nitre  v polohe Mikov Dvor a Chrenová (Selenec)
Na Mikovom dvore sa preskúmala okrem sídliska z neskorej doby kamennej aj časť osady a pohrebiska z včasného stredoveku z 8-9. Stor. Okrem polozemnicových objektov obytného charakteru  sa objavila aj celá, takmer neporušená hlinená chlebová pec z včasného stredoveku, v ktorej sa našla zvieracia lebka, celá nádoba a žarnov. Výskumom skupinky hrobov z 8-9. storočie na lokalite Mikov Dvor archeológovia zistili, že hroby mali drevenú konštrukciu a jedinci boli uložení v drevených rakvách. Ide o jedno z najstarších včasnostredovekých pohrebísk v nitrianskej aglomerácii.
Veľká hustota osídlenia bola doložená aj v Nitre, časti Chrenová na polohe Selenec. Preskúmalo sa tu niekoľko osád z neskorej doby kamennej, staršej doby bronzovej a stredoveku.

Masový hrob pri Selenci

K najzaujímavejšiemu objavu zo Selenca patrí nález “hromadného pohrebu” z neskorej doby kamennej. Ide o súbor piatich ľudských skeletov nájdených na dne sídliskovej jamy. Uloženie jedincov v jame ako aj ďalšie výsledky zatiaľ poukazajú na nepietne zaobchádzanie s jedincami a možno sa domnievať, že ide o masovú vraždu. V súčasnosti prebieha podrobná antropologická analýza celého súboru kostier. Doposiaľ bolo zistené, že v jame sa nachádza dekapitovaný jedinec (mal odťatú hlavu) a pri ďalšom jedincovi bola zistená anomália na pravej hornej končatine, ktorá sa navonok prejavila skrátenou hornou končatinou.

Kultová Venuša

Unikátny nálezový súbor pochádza z výskumu sídliskovej jamy v Beladiciach. V nej sa okrem množstva keramiky, kamenných nástrojov, torza ľudskej lebky našiel fragment hlinenej ženskej plastiky s výrazne  schematizovanými tvarmi (tzv. Venuša). Zvýraznenie brušnej časti naznačuje, že mohlo ísť o tehotnú ženu. Celý súbor umožňuje označiť objekt ako kultový. Nálezy a situácie zozbierané počas archeologického výskumu sú síce iba torzom, ktoré nám tu po sebe zanechali naši predkovia, avšak ich dôkladným rozborom získame jasnejšiu predstavu o živote obyvateľstva, ktoré tu sídlilo pred tisíckami rokov.

Zdroj: Za podklady pre článok a fotografie ďakujeme Archeologickému ústavu SAV v Nitre.