PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Postup pri podávaní žiadosti o prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov

Ak plánujete na rýchlostnej ceste R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce prepravovať nadmerný, alebo nadrozmerný náklad, požiadajte o potrebné povolenie na takéto zvláštne užívanie pozemných komunikácií cestný správny orgán a zároveň požiadajte o vyjadrenie, respektíve súhlas správcu tejto cesty, spoločnosť Granvia Operation, a.s.

Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri nadmerných a nadrozmerných prepravách, ako aj postup správcov a stanovenie podmienok sa (okrem iných predpisov) riadi aj Metodickým pokynom MDPT SR č. 1/2008, najmä kapitolu 4.1 Definovanie náležitostí na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

Informácie cestného správneho orgánu - Slovenskej správy ciest pre dopravcov nadmerných, alebo nadrozmerných nákladov nájdete tu.

Prepravca musí kontaktovať spoločnosť Granvia Operation, a.s. formou žiadosti o stanovisko správcu komunikácie na zvláštne užívanie komunikácií pri nadmernej a nadrozmernej preprave.

Podmienky súhlasného stanoviska správcu cesty R1 PR1BINA

Granvia Operation, a.s. vydá súhlasné stanovisko, ak žiadateľ dodrží všetky povinnosti vyplývajúce z Metodického pokynu 1/2008, ktorý vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Z hľadiska šírkového usporiadania je potrebné prepravu zabezpečiť v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z., Vyhl. 9/2009 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z. a v zmysle nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z.z.

Súprava a sprievodné vozidlo musia byť vybavené fungujúcim obrysovým a výstražným zariadením.

Požadujeme, aby si dopravca na prepravnej trase vopred overil, či nie sú na trase RC R1 PR1BINA uzávierky a obchádzky, ktoré by bránili vykonaniu prepravy (bezplatné tel. č.: 0800 333 333).

Presný termín prepravy dopravca preukázateľne (poštou, e-mailom) oznámi najneskôr 3 dni pred ich uskutočnením správcovi rýchlostnej cesty, spoločnosti Granvia Operation, a.s.

Dopravca je povinný oznámiť na tel. č. 0800 333 333 vjazd súpravy na trasu ako aj jej opustenie, t.j. začiatok a ukončenie prepravy na úseku RC R1 PR1BINA.

V prípade spôsobenia škody na RC R1 PR1BINA (alebo jej súčasti) je žiadateľ túto udalosť povinný bezodkladne oznámiť Centru monitorovania dopravy (tel. č. 0800 333 333), následne ju odstrániť, resp. uhradiť náklady na jej odstránenie. Preprava musí byť vykonaná tak, aby sa nepoškodilo cestné teleso, mosty a ich príslušenstvo. Škodu, ktorá vznikne na cestnom telese, mostných objektoch a ich príslušenstvách, hradí dopravca v plnom rozsahu.

Granvia Operation, a.s. nenesie zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočnými parametrami súpravy, ktoré by mohli byť zistené pri úradných úkonoch (váženie, meranie) poverených kontrolných orgánov. V žiadostiach prosím uvádzajte údaje a parametre zodpovedajúce skutočnosti.

V prípade, že sa preprava neuskutoční v určenom termíne, alebo s parametrami odlišnými od parametrov uvedených v žiadosti, Granvia Operation, a.s. predloží cestnému správnemu orgánu pre diaľnice a rýchlostné cesty, ktorým je MDVRR SR podnet na uloženie sankcie pre nedodržanie podmienok zvláštneho užívania.

Ak sa súprava stane nepojazdnou z dôvodu technickej poruchy, alebo nehody, dopravca zabezpečí jej odtiahnutie do časového limitu 2 hod. 30 min. od okamihu nepojazdnosti súpravy na vlastné náklady, respektíve súprava bude na jeho náklady z úseku RC R1 PR1BINA odtiahnutá.

Žiadosť o stanovisko správcu komunikácie k navrhovanej trase a určenie podmienok prepravy môžete poslať poštou na adresu:

Granvia Operation, a.s.

SSÚR Selenec

P.O.BOX 19A

Ing. Roman Naď

Asistent technika pre plánovanie a správu majetku

949 01 Nitra

tel.: 0917 115 089

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.