PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Projekt verejno-súkromného partnerstva alebo tzv. PPP (angl. Public Private Partnership) všeobecne označuje formy dlhodobej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy a podnikateľským sektorom. Cieľom tejto spolupráce je efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru a verejné služby pre občanov.

Skrátene možno povedať, že PPP umožňuje verejnému sektoru využiť súkromné investície a použiť štátny rozpočet na financovanie iných verejných infraštruktúr a služieb. Verejná sféra vďaka tejto metóde získava taktiež väčší prospech z know-how a pracovných postupov, ktoré sa uplatňujú v súkromnom sektore.

Model verejno-súkromného partnerstva umožňuje verejnému sektoru zabezpečiť vybudovanie a prípadne následnú údržbu a prevádzku infraštruktúry, ktorej realizácia je finančne náročná a je potrebné ju vybudovať v krátkom čase. Projekty verejno-súkromného partnerstva sú spravidla kontrakty uzatvárané na dlhú dobu (30 rokov pre projekt R1) a efektívnosť verejno-súkromného partnerstva vyplýva zo synergie vytvorenej medzi jednotlivými poskytnutými službami (naprojektovanie, financovanie a riadenie, výstavba, údržba a prevádzkovanie), ktoré zastrešuje jeden súkromný partner.

V zahraničí sú PPP projekty využívané na vybudovanie a prevádzku nielen cestných komunikácií, ale napríklad i letísk, mestského osvetlenia, domovov dôchodcov, atď. Dlhoročnú tradíciu majú PPP projekty najmä vo Veľkej Británii, či Severnom Írsku, kde sa PPP projekty začali využívať koncom osemdesiatych rokov. Koncom deväťdesiatych rokov začali PPP projekty využívať aj krajiny ako Holandsko, Portugalsko, Francúzsko, USA, Kanada a iné.

Spoločnosť GRANVIA, a.s. je členom slovenskej Asociácie PPP, ktorej hlavným cieľom je podpora a rozvoj projektov PPP v Slovenskej republike.