facebook
Na prelome 8. a 9. stor., po porazení ríše Avarov cisárom Karolom veľkým, vznikla v strednom Podunajsku, severne od Dunaja, sústava slovanských kniežatstiev. Jedným z najvýznamnejších bolo Nitrianske kniežatstvo s centrom v Nitre (Nitrava). Prvý známy predstaviteľ vládnuceho rodu bol Pribina, ktorý sa narodil sa okolo r. 800. Niektorí jazykovedci interpretujú jeho meno ako „muž, ktorému pribýva moci a slávy" alebo ako „prvý mocný muž - prvina".

Pribina udržiaval dobré kontakty s Franskou ríšou a Bavorskom, pod ktorých vplyvom sa nachádzala veľká časť stredného Podunajska. Tieto dobré vzťahy boli ešte umocnené jeho sobášom s členkou Wilhelmského rodu z Regensburgu. Pribina svojej kresťanskej manželke a jej sprievodu vystaval v r. 828 kostol v Nitre - Nitrave (pravdepodobne v mieste dnešného hradu). Patrónom kostola sa stal svätec uznávaný v Regensburgu, sv. Emerám. Kostol v Nitre je považovaný za prvý známy kresťanský chrám v stredovýchodnej Európe. Správa o postavení kostola a o jeho posvätení salzburgským arcibiskupom Adalramom na jednej strane dokladá prienik kresťanstva na naše územie, na strane druhej je prvou a najstaršou konkrétnou písomne zaznamenanou zmienkou o obci na území Slovenska. Toto prenikanie novej viery a jej podpora z vládnucich vrstiev znamenali obrovskú zmenu v živote dovtedy pohanskej spoločnosti.
 
Za vlády Pribinu sa začína rozkvet významných centier, z ktorých mnohé vo forme hradov a neskôr miest, hrali veľmi dôležitú úlohu v priebehu celého stredoveku. Hospodársko-správne stredisko kniežatstva sa nachádzalo v Nitre, ďalším významným strediskom bola Bojná.

V r. 830-833 viedol Pribina boje s moravským kniežaťom Mojmírom. V bojoch bol neúspešný, čo viedlo nakoniec k jeho vyhnaniu z Nitrianska. Moravské kniežatstvo sa spojilo s Nitrianskym kniežatstvom a vznikla tak Veľkomoravská ríša, ktorá patrila až do začiatku 10. stor. k najmocnejším ríšam strednej Európy.

Po opustení Nitry, Pribina so synom Koceľom, rodinou a s družinou hľadal útočisko najskôr u markgrófa Ratboda, a potom u bulharského chána Presiana. Ani franská a ani bulharská strana mu však nepomohli. Preto sa roku 838 vrátil na dvor správcu východnej marky Ratboda. Práve vďaka nemu sa dostáva do bližšieho kontaktu s kráľom Ľudovítovi Nemcom. Pribina prijíma kresťanstvo v Traismaueri (Rakúsko).

Okolo roku 840 prideľuje kráľ Ľudovít Nemec Pribinovi do správy panónsku časť Korutánskej marky - územie okolo Zaly v dolnej Panónii (Maďarsko) a o 10 rokov neskôr mu ho dáva na sneme v Regensburgu do trvalého vlastníctva, resp. ako dedičné léno. Aj tu Pribina aktívne šíri kresťanstvo a buduje minimálne 16 kostolov. Jeho sídlom sa stal Blatnohrad (Zalavár).

Pribina umiera (možno bol zavraždený, možno v boji s Moravanmi) v r. 861. Jeho nástupcom a pokračovateľom sa stáva syn Koceľ (Gozel, Chozil). Najviac písomných správ o Pribinovi je zachovaných v spise O obrátení (pokrstení) Bavorov a Korutáncov (de conversione Bagoariorum et Carantanorum) ktorý napísal neznámy autor v r. 871 v starobylom Salzburgu.

Meno Pribina je natrvalo zapísané v histórii Slovenska a po storočia ovplyvňuje kultúrne povedomie nášho obyvateľstva.

PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Riaditeľ Archeologického Ústavu SAV Nitra

 

Blatnica, rukoväť kniežacieho meča z 9. stor.

Foto: Archív Archeologického ústavu SAV Nitra

Bojná, Medená pozlátená plaketa zo slovanského hradiska z 9. stor. s kresťanskými motívmi

Foto: Archív Archeologického ústavu SAV Nitra

 

  


 

Cesta je prejazdná bez obmedzení

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 27.4.2017)

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Slováci za volantom

Európski vodiči si uvedomujú, že nepozornosť zabíja, avšak nie sú schopní sa rozptyľovať za volantom. Viac o správaní aj slovenských vodičov si prečítajte tu::

Tlačová správa PDF

 
(dostávať emailom)